Nieuwsbrief Nr. 18

Stichting Vrienden van Dora Visser

 

 

cropped-favicon.jpgSecretariaat: M. Rijmers

Luikenhof 16

6981 JK  Doesburg

tel. 0313-476583

tel. mobiel 06 3051 4673

 

 

Nieuwsbrief nr. 18  –  mei 2016

 

Aan de vrienden van Dora Visser

 

Decreet van Geldigheid omtrent leven en deugden

 

De Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome heeft het Decreet van Geldigheid uitgevaardigd betreffende het proces dat in het Aartsbisdom Utrecht is gevoerd inzake het leven en deugden van de Dienares Gods Dorothea Visser. Met deze belangrijke stap kan de congregatie nu starten met de behandeling van het proces omtrent het leven en de deugden van Dora.

Hulpbisschop Hoogenboom: ,,Dit is een verheugende ontwikkeling, die voor de gelovigen een extra stimulans is om te (blijven) bidden voor een gunstige afloop van gehele proces.” Er zijn voor een zaligverklaring twee processen te onderscheiden. Enerzijds het proces over het leven en de deugden van Dorothea Visser, waarvoor de congregatie nu het decreet van geldigheid heeft afgegeven. Daarna wordt een proces gevoerd waarin een mogelijk medisch wonder wordt onderzocht. Een positieve uitkomst van de beide processen vormt de noodzakelijke basis voor een eventuele zaligverklaring van Dora.

Mgr. Hoogenboom: ,,Het diocesane proces inzake het leven en de deugden is gevoerd in 2012-2013 op verzoek van de Stichting Vrienden van Dora Visser. Het Aartsbisdom Utrecht heeft graag aan dit proces meegewerkt. Het proces over het wonder, waarvoor de congregatie overigens nog geen Decreet van Geldigheid heeft afgegeven, is op diocesaan niveau reeds gevoerd in 2005.

Het uitgevaardigde decreet verandert in praktische zin overigens niets aan de kaders die de Kerk stelt aan wat gelovigen kunnen en mogen doen om de zaligverklaring van Dora Visser te bevorderen. ,,De bestaande manieren om aandacht te besteden aan Dora Visser kunnen worden gecontinueerd. Het Aartsbisdom Utrecht juicht van harte toe dat dit ook gebeurt. Dorothea Visser kan en moet dus worden herdacht zoals tot nu toe gebruikelijk”, aldus mgr. Hoogenboom in een toelichting.

 

Dorapad Gendringen erkend

 

Een tweede opsteker is de erkenning door het Aartsbisdom Utrecht van het Dorapad, dat in Gendringen is uitgezet. In een verklaring heeft het aartsbisdom laten weten dat het initiatieven zoals het Dorapad van harte toejuicht. Het pad loopt langs plekken in Gendringen die in het leven van Dora Visser een belangrijke rol hebben gespeeld.

Bedenker is Ben Oude Elberink, in samenwerking met de Historische Kring Gendringen.

Het pad voert onder meer langs de H. Martinuskerk, waar een Dorahoek is ingericht en waar overdag kaarsen kunnen worden aangestoken en het intentieboek kan worden getekend. Hierin staan soms aangrijpende getuigenis vermeld van mensen die hun nood bij Dora neerleggen of haar komen bedanken voor verkregen gunsten.

 

Website vernieuwd

Onze website wordt compleet vernieuwd en is bijna klaar. Via www.doravisser.com krijgt u een overzicht van alle gebeurtenissen binnen de stichting en over het leven van Dora Visser. Onze websitespecialist Mike Beijer heeft bijzonder veel en mooi werk verricht.

 

Noveen

 

Op vrijdag 4 maart heeft pastoor J. Scheve van Olburgen de noveen 2016 geopend. Hij heeft ook de intentie voor de noveen geformuleerd:

Heer, leer mij de stilte ervaren, zodat ik uw liefde en vrede hoor.

Dat Dora ons hierbij tot steun mag zijn.

De zang tijdens de openingsviering werd verzorgd door het kerkkoor van Keijenborg.

Op vrijdag 1 april was pastor M. Smits de voorganger in de eucharistieviering en op vrijdag 6 mei pastoor J. Jansen met zang door het kerkkoor van Olburgen.

De voorgangers in de komende noveenvieringen zijn:

3 juni              kardinaal W. Eijk – zang door kerkkoor van Etten

1 juli               pastoor R. Franken

5 augustus      bisschoppelijk vicaris J. Pauw

2 september    hulpbisschop T. Hoogenboom

7 oktober        hulpbisschop H. Woorts

4 november    pastoor J. Scheve – sluiting noveen.

Op de eerste vrijdagen van december, januari en februari is er eveneens een eucharistieviering in de Sint-Willibrordkerk van Olburgen.

In de Sint-Martinuskerk Gendringen is dinsdag 3 mei een vesperviering gehouden vanwege het vroegere feest van de Kruisvinding. De volgende vesperviering in Gendringen is op woensdag 14 september (feest van de Kruisverheffing), aanvang 19.00 uur. Beide feestdagen waren belangrijk in het leven van Dora, omdat er dan altijd bloed vloeide uit haar stigmata.

 

Donaties voor het zaligverklaringsproces

 

Allereerst willen we eenieder, die ons in het afgelopen jaar met een donatie heeft ondersteund, hartelijk danken. De voortgang en afronding van het proces in Rome brengt voor de stichting nog altijd hoge kosten met zich mee. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons ook dit jaar naar draagkracht wilt blijven ondersteunen. Giften kunnen worden gestort op bankrekening

NL 79 RABO 036 11 21 873 t.n.v. Stichting Vrienden van Dora Visser, o.v.v.: donatie zaligverklaring.

Bij voorbaat dank voor uw milde gaven.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van Dora Visser